Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma - IPARD - Programı 11. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Yayınlandı
15.02.2013

IPARD 11. ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞLADI SON BAŞVURU 31 EKİM 2013 Saat 21:00

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI VE AYRILAN BÜTÇE

AŞAĞIDAKİ İLLER TÜM TEDBİRLER KAPSAMINDA GEÇERLİDİR

Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun--Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın  Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 26 Ağustos 2013 tarihinde On birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

101-1 Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım :

Amaç

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal
işletmelerin;

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

i) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler

Bu uzmanlaşmış tarımsal işletmeler piyasaya yönelik üretim yaparlar ve ürettikleri sütün büyük bölümünü işleme tesislerine satarlar. Bu tarımsal işletmeler 10-120 baş süt ineği kapasitesi(inek sütü üretimi için) , 50-500 başkoyun veya keçi kapasitesi (koyun veya keçi sütü üretimi için) sahibidirler.

ii) Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altında Yer Alan Tarımsal İşletmeler

Yaşayabilirlik eşiğinin hemen altında yer alan 7-9 baş arası kapasiteye sahip süt sığırı işletmelerinin, proje sonunda 10 ineklik işletme kapasitesine
ulaşmasına veya aşmasına destek sağlanması, aynı zamanda bu işletmelerin modernize edilmesi ve ilgili Topluluk Standartlarına ulaşması, böylece
Türkiye’nin süt üretim potansiyelinin artmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Hibe Miktarı: Bir projeye sağlanabilecek destek miktarı 15.000 Avro ile 1.000.000 Avro arasında olacaktır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır. Ancak;


• Başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması halinde hibe desteği %55’e,

• Tarımsal işletmenin dağlık alanda olması halinde hibe desteği %60’a,

• Hem başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması hem de tarımsal işletmenin dağlık alanda olması halinde hibe desteği %65’e çıkmaktadır.

101-2 Et üreten tarımsal  işletmelere yatırım


Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile

(i)   kırmızı et üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler (Bütçe Kalemi 1) ve

(ii)   kanatlı eti üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin (Bütçe Kalemi 2);

a) Modernize edilmesi,

b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

i) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler

Bu tarımsal işletmeler 30-250 baş sığır veya 100-300 baş koyun veya 100-300 baş keçi kapasitesine sahiptirler.

ii) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Bu tarımsal işletmeler, broyler için; 5.000-50.000 broyler/dönem kapasitesine, hindi için;
1.000-8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip işletmelerdir.

Hibe Miktarı: Bir projeye sağlanabilecek destek miktarı

• Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için 20.000 Avro ile 1.000.000 Avro arası,

• Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler için 15.000 Avro ile 500.000 Avro
arası olacaktır.


Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanmaktadır. Ancak;


• Başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması halinde hibe desteği %55’e,

• Tarımsal işletmenin dağlık alanda olması halinde hibe desteği %60’a,

• Hem başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması hem de tarımsal işletmenin dağlık alanda olması halinde hibe desteği %65’e çıkmaktadır.

103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması


Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu
faaliyetlerin amacı;

Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)

(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek * Topluluk standartlarına ulaştırılması,

* Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.

(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla,

* Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar)

*Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve

*Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,

Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2)

*Üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurması konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Hibe Miktarı: Bir proje başına sağlanabilecek destek miktarı

• Süt işleme tesisleri için 50.000 Avro ile 3.000.000 Avro arasında,

• Süt toplayan üretici örgütleri için 25.000 Avro ile 1.000.000 Avro arasında olacaktır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

Süt işleme tesisleri , Süt toplayan üretici örgütleri 


103-2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması


Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama)

Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere ; 1. ve 2.sınıf kesimhanelerin (sığır/keçi/koyun) ve/veya küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin alt
yapılarının Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesi

Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama)

Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere; küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin ve/veya küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin alt
yapılarının, Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Hibe Miktarı: Bir proje için hibe desteği 30.000 Avro ile 3.000.000 Avro arasında olacaktır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

103-3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması


Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlamasına Yatırım Alt Tedbirinin Amaçları:

* Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin Topluluk standartlarına ulaştırılmasına
yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi,

*Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması, piyasaların
düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.


Hibe Miktarı: Proje başına sağlanacak hibe miktarı 50.000 Avro ile 1.250.000 Avro arasında olacaktır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.


103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbirinin amacı:

*Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına
öncelik vererek, pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli
balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek,

*Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Hibe Miktarı: Bir proje için hibe desteği 50.000 Avro ile 1.500.000 Avro arasında olacaktır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

Bu alt tedbir ile mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, çiftlik faaliyetlerine ek olarak, aşağıda belirtilen faaliyetler için destek sağlanması amaçlanmaktadır.

a) Arıcılık ve bal üretimi,

b) Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması

c) Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması.

Hibe Miktarı: Bir projeye sağlanabilecek hibe desteği 5.000 Avro ile 250.000 Avro arasındadır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

302-2 Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi


Bu alt tedbirin amacı;

• Yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün
yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için destek sağlanmasıdır.

Hibe Miktarı: Bir projeye sağlanabilecek hibe desteği 10.000 Avro ile 250.000 Avro arasındadır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

302-3 Kırsal turizm

Bu alt tedbirin amacı mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin
gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi
geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.

Hibe Miktarı: Bir projeye sağlanabilecek hibe desteği 15.000 Avro ile 400.000 Avro arasındadır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.


302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi


Bu alt tedbirin amacı mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmeleri, AB
standartlarına ve İyi Balık Yetiştirme Uygulamalarına yükseltmeleri için destekte bulunmaktır.

Hibe Miktarı: Bir projeye sağlanabilecek hibe desteği 15.000 Avro ile 200.000 Avro arasındadır.

Hibe Oranı: Proje bütçesinin %50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

Destek Kapsamındaki Türler: Alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu(alg) ,sudak,tatlısu levreği,turna,tilapia,Mersin balığı,yılan balığı,karayayın balığı,Amerikan yayın balığı

IPARD HİBE PROGRAMI NEDİR?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Avrupa Birliği (AB) ye Katılım Öncesi Mali
işletmelerin ilgili topluluk standartlarına yükseltilmesi amacı ile  TKDK Kamu Tüzel Kişiliği ve Avrupa Birliği(AB) Komisyonunca gerçekleştirilen karşılıksız bir kredidir.

IPARD HİBE PROGRAMININ KAPSAMLARI NELERDİR?

IPARD hibe Programının Kapsamları
Aşağıdaki gibidir;

1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ve tedbirler kapsamında; süt üreten tarımsal işletmeler ve
et üreten tarımsal tarımsal işletmelerin desteklenmesini kapsar.


2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi, Pazarlanması, Yeniden yapılandırılması ve

Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırım tedbiri kapsamında: süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanması meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesini kapsar.

3. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Çiftlik Faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin
ekonomik olarak gelişmelerini, Kırsal Turizmin geliştirilmesini ve Kültür Balıkçılığının geliştirilmesini ve desteklenmesini kapsar.

IPARD HİBE PROGRAMININ HEDEFLERİ NELERDİR?

Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,

Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartların AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,

Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık
faaliyetlerinin yapılandırılmas��.

IPARD HİBE PROJELERİNE BAŞVURABİLMEK İÇİN:

1.Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve imzalama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış
olmamalıdır).

2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı;


Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,
Veya;Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü,veya;Hayvan kayıt sistemine en
az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

IPARD HİBE  PROJELERİNE KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ ?

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, diğer tüm koşullar sağlansa dahi destek almak amacıyla başvurulamaz.


(a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, malvarlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

(b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüğü bulunup ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

(c) Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet
suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,

(d) Başvuru aşamasında, proje uygulama ve uygulama sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar,

(e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

IPARD HİBE PROJELERİNDE DESTEK MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

* Faydalanıcı tarafından, alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile; bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı temsil eder .!! Destek miktarı 101tedbiri(“Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ve tedbirler kapsamında) hariç diğer tedbirler ve alt tedbirler için %50 yi geçemez!!!

Ancak,101 tedbiri için destek miktarı aşağıdakilere göre destek miktarı Artar veya azalır;

* Başvuru sahibi başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %55 dir.

*Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %60 dir.

* Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve imzalamaya yetkili
kişi) sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için Kamu Katkısı %65 dir.

UYGUN HARCAMA TUTARI NELERİ KAPSAR ?

* Yapım işleri

* Makine-ekipman alımı

* Hizmet Alımı

* Görünürlük Harcamaları

AYRINTILI BİLGİ  İÇİN : MURAT KORKMAZ-0532 586  98 50

 

Bu duyuru 15.2.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 1398